Foto kantoor collega's

Beschermd Wonen

Beschermd Wonen houdt in dat het (tijdelijk) niet lukt om zelfstandig te wonen en intensieve begeleiding noodzakelijk is, waarbij je 24/7 een beroep kan doen op begeleiding. WoMB beschikt over een Beschermd Wonen locatie waar plek is voor 10 bewoners (minimaal 18+, doelgroep is veelal 23+, het betreft dus volwassenen). Het zijn appartementen met geheel eigen voorzieningen en enkele studio’s (eigen keuken, badkamer gedeeld met één medebewoner). Het is een locatie in een (prikkelarme) woonwijk in Goirle, dichtbij de natuur. Het kantoor van WoMB is gevestigd binnen de Beschermd Wonen locatie, waardoor we laagdrempelig aanwezig zijn om in te kunnen spelen op ieders zorgvragen.

Klik hier voor onze instellingsregels.

Begeleiding is niet 24/7 aanwezig op locatie, indien dat in het kader van toezicht en de zwaarte van de problematiek wél nodig is, dient u dus verder te kijken naar een andere (zwaardere) zorgvorm.

Begeleiding is doordeweeks aanwezig tijdens kantoortijden en er zijn vier avonddiensten per week waarbij de gelegenheid geboden wordt om samen te eten of elkaar in de avond te zien. In het weekend is er een korte aanwezigheidsdienst en daarnaast, buiten onze vaste aanwezigheidsmomenten, werken we met een bereikbaarheidsdienst. Dit houdt in dat er 24/7 een begeleider te bereiken is en voor dringende hulpvragen kan de begeleider ter plaatse komen (binnen 15-30 min).

In enkele situaties kunnen wij Beschermd Wonen zorg in de eigen thuissituatie bieden (indien woonachtig in/rondom Goirle). In verband met de kleinschaligheid van het team dienen wij echter af te wegen of dit qua zorginzet haalbaar is. Neem hiervoor dus altijd eerst contact op met een van onze zorgcoördinatoren (zie Proces van aanmelden). Deze vorm kan soms ook worden ingezet vanuit uitstroom van de Beschermd Wonen locatie naar een eigen woning (eventueel ter overbrugging naar zelfstandig wonen zonder (intensieve) begeleiding).

Reguliere begeleiding

Naast Beschermd Wonen biedt WoMB op kleine schaal reguliere begeleiding aan. Reguliere begeleiding houdt in dat je ondersteuning aan huis krijgt, meestal volgens een vooraf gesteld aantal uren per week (dit staat in je indicatie/beschikking). Het verschil met Beschermd Wonen is dat je bij reguliere begeleiding niet 24/7 een beroep kunt doen op begeleiding. Je beschikt over een grotere mate van zelfredzaamheid maar het lukt niet helemaal zelfstandig om allerlei zaken op de rit te krijgen en/of te houden. Dit kan door tal van redenen zo zijn gelopen. Je hebt op bepaalde vlakken in je leven hulp nodig waar je begeleider je bij ondersteunt, met als doel om uiteindelijk weer zoveel mogelijk zelf te kunnen.

Dit kunnen ook hulpvragen (/trajecten) zijn waarbij onderliggend sprake is van (complexere) psychische of psychiatrische problematiek. Ondanks dat er geen sprake is van Beschermd Wonen maar de zelfredzaamheid het toelaat om reguliere begeleiding in te zetten, kunnen wij hier veelal op anticiperen gezien onze ervaring met- en ons specialisme op het gebied van psychiatrische problematiek.

Werkwijze & Methodieken

WoMB is werkzaam binnen alle leefsferen van de cliënt. Elke cliënt heeft een eigen op maat gesneden zorgplan waarin het ontwikkelingsproces gevolgd wordt. Stappen die de cliënt wil zetten worden concreet gemaakt: welke vaardigheden of hulpmiddelen heb je nodig en wie of welke instantie kan je daarbij helpen? Hoe vergroot je jouw vaardigheden en zelfredzaamheid en hoe geef je (weer) zin aan jouw leven? Met ondersteuning van begeleiding probeer je in je eigen tempo en rekening houdend met je draaglast en draagkracht, je gestelde doelen te verwezenlijken.

We gaan op zoek naar wat iemands waarden zijn in het leven en naar hoe je deze waarden na kunt streven door zo dicht mogelijk bij jezelf te blijven.

WoMB hanteert verschillende methodieken en begeleidingsvormen die naadloos aansluiten bij de cultuur, missie en visie van de organisatie. Deze zorgvuldig uitgezochte methodieken worden middels een natuurlijke werkwijze toegepast binnen onze zorgverlening.

Sociaal-psychiatrische begeleiding wordt doorgaans geboden aan mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek. Het is een hulpvorm die zich richt op zowel het oplossen van praktische problemen, het voorkomen van achteruitgang, als het veranderen van niet-effectieve gedragingen. Daarmee bevindt sociaal-psychiatrische begeleiding zich in het grijze gebied tussen (praktische) begeleiding, stabiliserende zorg en veranderingsgerichte behandeling. Sociaal-psychiatrische begeleiding houdt zich verder bezig met het leren omgaan met beperkingen en het benutten van mogelijkheden en heeft herstel, integratie en participatie als doelen.

Rehabilitatie richt zich op de ondersteuning van maatschappelijke participatie en slaat een brug tussen de maatschappij en de zorg. Zowel zorgprofessionals als sociaal werkers gaan uit van de wensen en eigen kracht van mensen met beperkingen en ondersteunen de cliënten bij het ontdekken en realiseren hiervan. Activering, ontwikkeling en herstel op de verschillende leefgebieden (o.a. wonen, werken en sociale relaties) staan hierbij centraal. Het nadeel van de rehabilitatiebenadering is dat de samenleving niet optimaal is ingericht en niet altijd genoeg kansen biedt voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Daarom blijven wij altijd zorgvuldig afwegen wat haalbaar is, blijven we op zoek naar mogelijkheden en richten ons daarbij ook op wat kwartiermakers doen (zie onderstaand).

De relatie tussen cliënt en hulpverlener staat binnen de presentiebenadering hoog in het vaandel. Voordat duidelijk wordt aan welke hulpvragen concreet gewerkt gaat worden, is het erg belangrijk dat hulpverlener en cliënt een vertrouwensrelatie opbouwen. Dit is de basis van waaruit verder gewerkt gaat worden. Bij de presentiebenadering wordt nauw aangesloten bij de wensen en behoeften van de cliënt. De presentiebenadering gaat uit van menslievende zorg.

Kwartiermaken richt zich op mensen die door kwetsbaarheid of een beperking te maken hebben met uitsluiting. Het doel is hen op een gewenste manier te laten deelnemen aan de samenleving. Een kwartiermaker probeert een maatschappelijk klimaat te bevorderen waarin cliënten naar eigen wens en behoeften ‘erbij kunnen horen’ en ‘mee kunnen doen’. Ten aanzien van dagbesteding of werk kijken wij bijvoorbeeld niet alleen naar de standaard voorzieningen, maar gaan we samen op zoek naar wat écht bij iemand past.  

Als er tijdens de begeleidingsperiode momenten zijn waarop iemand vastloopt en geen uitweg meer ziet, dan proberen we o.a. door middel van oplossingsgericht werken de cliënt verder te helpen. Het doel is in een relatief korte periode de cliënt naar handvatten te laten zoeken waardoor hij of zij anders tegen het probleem aan gaat kijken of in elk geval beter met het probleem om leert gaan. De focus ligt op mogelijkheden en op wat er wél goed gaat. Life is not about how to survive a storm, it’s just about learning to dance in the rain.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Dit is een derde generatie gedragstherapie die cliënten helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen (Acceptance), zodat men kan blijven investeren in de dingen die ze écht belangrijk vinden (Commitment). ACT bestaat uit zes verschillende processen / vaardigheden: acceptatie, defusie, het zelf, hier en nu, waarden en toegewijd handelen. Deze ACT-vaardigheden zorgen er samen voor dat iemand psychologisch flexibeler wordt. ACT heeft raakvlakken met de positieve psychologie. Het doel van ACT is dus niet zo zeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht.

Proces van aanmelden

Om in aanmerking te komen voor Beschermd Wonen bij WoMB dien je een passende indicatie/beschikking te hebben. Dit kan vanuit de WMO (Beschermd Wonen) of vanuit de WLZ (GGZ Wonen of VG).

Om in aanmerking te komen voor reguliere begeleiding van WoMB, dien je een beschikking te hebben vanuit de WMO.

Klik hier als je meer informatie wilt over (de aanvraag van) indicaties/beschikkingen en de toetsing (in geval van PGB) op PGB-vaardigheid.

WMO

Sinds januari 2024 hebben we een contract met en werken we in onder aanneming van SIEM. Dit betekend dat het aanmeldproces ook veranderd is. Alle mensen met een beschermd wonen indicatie (WMO) staan bij SIEM op een (regionale) wachtlijst. Als wij binnen onze beschermd wonen locatie een open plek hebben, benaderen wij SIEM en gaan zij passend toewijzen. Via een locatieprofiel (door WoMB opgesteld) kijken zij wie er passend is en zal er een client aangeboden worden. Het plan van aanpak zal dan doorgestuurd worden.
Er wordt dan telefonisch contact opgenomen voor een (voor)gesprek met client/verwijzer, mocht client passend kunnen zijn wordt een kennismakingsgesprek gepland.

WMO pgb/ WLZ

Indien er sprake is van een passende indicatie of beschikking, kan je contact leggen met één van onze zorgcoördinatoren en/of het contactformulier  invullen voor meer informatie of om de aanmelding in gang te zetten. Meestal stellen we eerst telefonisch een aantal vragen om in te schatten of we de zorg kunnen bieden die nodig is en of het passend is. Als dit het geval is, plannen we een kennismakingsgesprek (ook wel ‘intake’ genoemd, echter noemen wij het liever een kennismakingsgesprek :). Als het kennismakingsgesprek positief is, er van beide kanten een klik is en we inschatten dat we jou kunnen helpen, zullen we afspraken maken over het vervolg. In het geval van Beschermd Wonen kan je op de wachtlijst geplaatst worden als er niet direct een plek vrij is.

Passende indicatie/beschikking? –> Contact leggen WoMB (zorgcoördinatoren of contactformulier) –> Telefonisch gesprek –> Fysieke kennismaking –> Afspraken over het vervolg.

Contactgegevens zorgcoördinatoren / bij aanmeldingen:

Michelle Rijs- van Gils
Aanwezig op ma, di, do                               
Tel.nr: 06-53680569                                       

Loes van Herwijnen
Aanwezig op ma, woe, do, vr
Tel.nr: 06-27118956

In enkele gevallen kan WoMB iemand niet helpen of ondersteunen (met name van toepassing bij Beschermd Wonen);

Uitsluitingscriteria:
-Bij een actieve alcohol- of harddrugsverslaving
-Wanneer er sprake is van ernstige agressie problematiek
-Bij overlast gevend gedrag
-Indien iemand niet zelf zijn medicatie kan beheren
-Überhaupt wanneer de zorgvraag te zwaar is in relatie tot wat wij kunnen bieden

Om in gedachten te houden: