Instellingsregels

Voor cliënten die vallen onder Beschermd Wonen (WMO/WLZ) en woonachtig zijn binnen de woon-/zorglocatie van Stichting WoMB, hanteren wij dit beleidsdocument waarin de instellingsregels beschreven staan.

De instellingsregels zijn opgesteld om het verblijf binnen de woonlocatie zo prettig mogelijk te maken. In het individuele zorgplan kan van deze instellingsregels worden afgeweken. De afspraken in het zorgplan hebben voorrang op de instellingsregels, echter dient de essentie van deze opgestelde instellingsregels gehandhaafd te blijven

 • Respectvolle omgang
  Wij verlangen van een ieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit houdt onder meer in dat (lichamelijk) geweld en ongewenste intimiteiten niet getolereerd kunnen worden.

 • Alcohol

Bezit en gebruik van alcohol is binnen de woonlocatie niet toegestaan.

 

 • Harddrugs

Bezit en gebruik van harddrugs is binnen de woonlocatie niet toegestaan.

 

 • Softdrugs

Bezit en gebruik van softdrugs is binnen de woonlocatie niet wenselijk. Als iemand er toch voor kiest om softdrugs te gebruiken, dan alleen, zonder medebewoners, in je eigen studio/appartement. Mocht dit tot overlast lijden is WoMB genoodzaakt maatregelen te nemen.

 • Inname verboden middelen en/of gevaarlijke voorwerpen
  Indien er bij de cliënt sprake is van bezit van alcohol of drugs (en hier geen andere afspraken over zijn gemaakt in het zorgplan), kan begeleiding de middelen verwijderen uit de kamer van cliënt. Bij het bezit van harddrugs wordt tevens melding gemaakt bij de politie. Indien er gevaarlijke voorwerpen op de kamer van cliënt aanwezig zijn welke door inschatting van de begeleiding als direct gevaar worden gezien (voor cliënt en/of diens omgeving) dan kan begeleiding het voorwerp van de kamer verwijderen (of cliënt levert het voorwerp in).

 • Bezoek

Cliënten mogen bezoek op hun eigen appartement ontvangen, mits er geen overlast is voor de overige cliënten/omgeving. Mocht dat wel het geval zijn, kunnen er met desbetreffende client andere afspraken gemaakt worden. Ieder is verantwoordelijk voor zijn eigen bezoek. Geen bezoek tijdens begeleidingsafspraken. Bezoek is van ma tot do welkom tot 22.00u. op vrij en zaterdag is dit tot 00.00u. Logés zijn over het algemeen niet toegestaan.

 

 • Beheer sleutels woonlocatie
  Begeleiding heeft een sleutel van cliënt in beheer en heeft daarmee toegang tot de woonruimte van de cliënt. De privacy van cliënt dient door begeleiding gerespecteerd te worden, d.w.z. dat begeleiding op de deur klopt alvorens naar binnen te gaan (als deur van slot is) en indien deur op slot zit klopt/belt begeleiding aan, zodat cliënt zelf de mogelijkheid heeft om de deur te openen. Indien cliënt de deur niet opent voor begeleiding en er vanuit begeleiding zorgen zijn, kan begeleiding met de sleutel alsnog toegang krijgen tot de woonruimte van cliënt. Als hier sprake van is en begeleiding is er niet zeker van dat cliënt (aanspreekbaar) aanwezig is, dient begeleiding met in ieder geval 2 medewerkers naar binnen te gaan.

 • Afspraken met begeleiding
  Structurele afspraken met begeleiding vinden over het algemeen plaats op het appartement van de cliënt. We verwachten dat cliënten zich begeleidbaar opstellen. Cliënt dient afspraken met begeleiding na te komen. Indien er geen contact met cliënt te krijgen is en er sprake is van ernstige zorgen, zal begeleiding politie inschakelen om hiervan melding te maken en te overleggen.

 • Overlast

Er is geen (geluids)overlast voor medebewoners en/of voor de omgeving.

 • Huisdieren
  Huisdieren zijn niet toegestaan.

 

 • Roken
  In de gemeenschappelijke ruimten wordt niet gerookt. Het is toegestaan voor cliënten om op hun eigen studio/appartement te roken. Hierop uitgezonderd bij aanwezigheid van begeleiding.

 

 • Schoonhouden woonomgeving/appartement
  Cliënt is verplicht het appartement schoon en hygiënisch te houden. Daar het een ‘zorgappartement’ betreft wordt hier met een frequentie als omschreven in het zorgplan, maar minimaal 1 keer per maand, controle op uitgeoefend door de begeleiding. Indien begeleiding het nodig vindt zal er, al dan niet samen met huurder, schoongemaakt worden. Hiervoor kan door verhuurster ook externe schoonmaakhulp worden ingeschakeld.

 

Eerlijkheid, vertrouwen en respect zien wij als belangrijke waarden om zinvol en prettig met elkaar samen te kunnen werken. Als een cliënt zich echter niet aan bepaalde instellingsregels houdt, kan WoMB een officiële waarschuwing geven. Mocht hier geen gehoor aan gegeven worden dan kan een time-out opgelegd worden waarbij de cliënt voor een nader te bepalen periode niet welkom is op de woonlocatie. Een time-out is nooit het uitgangspunt van onze manier van zorgverlenen, echter in sommige situaties is een time-out niet te voorkomen.

 

 

Team Stichting WoMB